www.tripfactory.sk

Úvodné zhrnutie

Prevádzkovateľ stránky www.tripfactory.sk, občianske združenie Recefice, o.z., Rožňavská 295/8, 04501 Moldava nad Bodvou, IČO: 53402260, DIČ: 2121424206, spracúva, používa a nakláda s osobnými údajmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.: 428/2002 Zz. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

1. Obchodné meno subjektu nakladajúceho s osobnými údajmi (prevádzkovateľa – poskytovateľa služby): Recefice, o.z.

2. Adresa subjektu nakladajúceho s údajmi (prevádzkovateľ- poskytovateľ služby): Rožňavská 295/8, 04501 Moldava nad Bodvou

3. Kontakt – elektronická pošta : info@tripfactory.sk

4. Vymedzenie nakladania s osobnými údajmi: používanie, spracúvanie a akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa uskutočňuje na základe dobrovoľného a určitého súhlasu používateľov služby registrovaných na webovej stránke poskytovateľa služby.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov a nakladania s nimi: súhlas dotknutých osôb podľa § 7 zákona č.: 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

6. Rozsah nakladania s osobnými údajmi

A. Údaje poskytnuté užívateľmi povinne : meno, prihlasovacie meno, adresa el. pošty (k poskytnutým údajom podľa predchádzajúcej vety – okrem adresy el. pošty – budú mať prístup všetci ostatní užívatelia služby tripfactory.sk, k adrese el. pošty užívateľa nemajú prístup)

B. Údaje poskytnuté užívateľom dobrovoľne v rámci profilu užívateľa : napr. adresa pobytu, telefónne číslo, zamestnanie, kontakty a názory-komentáre-vyjadrenia užívateľa (k uvedeným údajom v súlade s rozhodnutím užívateľa majú prístup všetci užívatelia služby tripfactory.sk)

C. Počas prezerania tripfactory.sk sa neuloží IP adresa užívateľa.

7. Účel nakladania s osobnými údajmi

A. V prípade údajov poskytnutých užívateľom povinne je účelom nakladania s osobnými údajmi zistenie, identifikácia a kontrola oprávnení užívateľa (oprávnenie užívateľa na sťahovanie dokumentov, oprávnenie užívateľa vyjadriť sa v rámci fóra) a možnosť zasielania objednaných služieb (vyrozumení, informácií).

B. Údaje uložené systémom automaticky do el. denníka počas prezerania tripfactory.sk užívateľom budú použité výlučne na štatistické účely.

Prevádzkovateľ (poskytovateľ služby) nie je oprávnený použiť osobné údaje užívateľov na iné, než citované účely. Osobné údaje je poskytovateľ služby oprávnený sprístupniť tretej osobe len po predchádzajúcom výslovnom súhlase dotknutého užívateľa. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na povinnosť poskytovateľa služby sprístupniť uvedené údaje vyplývajúcu z osobitných zákonov (napr. Trestného poriadku v platnom znení).

8. Doba nakladania s osobnými údajmi

A. údajov poskytnutých užívateľom dobrovoľne v rámci profilu je poskytovateľ oprávnený nakladať s uvedenými údajmi až do vtedy, kým užívateľ uvedené údaje dobrovoľne uvádza v rámci svojho profilu a v prípade reklám určených osobne pre užívateľa do vtedy, kým užívateľ nevyužije možnosť zakázať prezentáciu týchto reklám poskytovateľovi služby.

Poskytovateľ služby je oprávnený v prípade naplnenia okolností vymedzených vo „Všeobecných podmienkach užívania služby“ prechodne obmedziť prístup užívateľa na tripfactory.sk a používanie tripfactory.sk užívateľom. V uvedených prípadoch zo strany poskytovateľa služby k vymazaniu údajov nedochádza.

9. Vymazanie osobných údajov užívateľa

Žiadosť o vymazanie osobných údajov môže užívateľ odoslať na adresu el. pošty info@tripfactory.sk . Poskytovateľ služby vymaže osobné údaje užívateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa na citovanú adresu el. pošty. V prípade vymazania osobných údajov údaje uvedené užívateľom pôvodne v rámci profilu (body A a B) nie je možné znovu zadať.

10. Reklamy prispôsobené osobitne pre konkrétneho užívateľa

Počas prezeranie webových stránok poskytovateľa služby užívateľom je poskytovateľ oprávnený prezentovať na užívateľom stiahnutých stránkach reklamy prispôsobené osobitne pre konkrétneho užívateľa, ktoré poskytujú pre neho užitočnejšie a zaujímavejšie informácie zodpovedajúce jeho záujmom v súlade s jeho profilom.

Údaje uvedené v bode 6.B. poskytovateľ služby použije v súvislosti s prezentáciou reklám určených osobitne pre konkrétneho užívateľa v stĺpcoch- riadkoch vyhradených pre tieto reklamy na užívateľom sťahovaných webových stránkach.

Rozdelenie stĺpcov a riadkov určených pre reklamy bude vykonávané počítačom, počas uvedeného procesu nedochádza k odovzdávaniu, sprístupňovaniu, spracovávaniu osobných údajov užívateľa, ich rozbor a skúmanie nie sú potrebné.

11. Názov spracovávateľa osobných údajov: Recefice, o.z.

12. Adresa spracovávateľa osobných údajov: Rožňavská 295/8, 04501 Moldava nad Bodvou

13. Vymedzenie a označenie spracovávania osobných údajov: zabezpečuje a realizuje žiadosti užívateľov o vymazanie osobných údajov zaslané na adresu el. pošty info@tripfactory.sk

14. Podmienky a možnosti zmien pravidiel nakladania s osobnými údajmi

Recefice, o.z. si vyhradzuje právo na vykonanie jednostranných zmien uvedených „Pravidiel nakladania s osobnými údajmi“ za zachovania podmienky predchádzajúceho vyrozumenia užívateľov. Použitím služby po dni účinnosti zmenených „Pravidiel nakladania s osobnými údajmi“ užívateľ vyjadruje súhlas so zmenenými pravidlami.

15. Práva užívateľov v súvislosti s nakladaním s ich osobnými údajmi

Užívatelia majú právo vyžiadať od poskytovateľa služby informácie o nakladaní s ich osobnými údajmi. Poskytovateľ služby na základe žiadosti je povinný poskytnúť dotknutému užívateľovi informáciu o jeho osobných údajoch, ktorých sa nakladanie týka, o účele a dobe nakladania s údajmi, o jeho právnom základe, o názve, sídle (mieste podnikania, adrese) spracovávateľa osobných údajov, o činnosti uvedeného subjektu súvisiacej so spracovávaním údajov a o tom, komu a na aké účely boli sprístupnené prípadne poskytnuté tieto údaje. Žiadosť o poskytnutie informácie je potrebné zaslať na adresu el. pošty info@tripfactory.sk . Na základe uvedenej žiadosti zašle poskytovateľ služby informáciu vo vymedzenom rozsahu do 8 pracovných dní dotknutému užívateľovi. Uživatelia sú oprávnení požiadať o vymazanie ich osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami bodu 9.

16. Možnosti na uplatnenie práv

Dotknutí užívatelia sú oprávnení v súlade s § 45 zákona č.: 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky prípadne sa domáhať svojich práv na nezávislom a nestrannom súde SR.

V prípade ďalších otázok alebo pripomienok sa možno obrátiť na poskytovateľa služby na adrese el. pošty info@tripfactory.sk .

Cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pomáhajú pri identifikovaní danej webovej lokality. Súbory cookie obsahujú identifikačné údaje užívateľa získané počas návštevy stránok danej webovej lokality. Slúžia na identifikáciu užívateľa pri každej následnej návšteve rovnakej webovej lokality. Cez súbory cookie nie je možné poslať zdrojový kód ani nainfikovať vírusom iný počítač.

Súbory cookie sú malé textové súbory, resp. osobné informácie, ktoré sa ukladajú vo Vašom osobnom počítači, prípadne tablete, alebo smartfóne, ak navštívite stránky tripfactory.sk.  Cookie väčšinou obsahujú údaje webovej lokality odkiaľ pochádzajú, ďalej ich životnosť (teda čas, po ktorý zostávajú zaznamenané vo  Vašom zariadení), resp. hodnotu, ktorou je náhodne vygenerovaný identifikačný kód. Súbory cookie používame predovšetkým za účelom prispôsobenia stránok tripfactory.sk k ľahšiemu a prehľadnejšiemu užívaniu pre našich používateľov. Cookie nám umožňujú rozoznať našich čitateľov podľa vopred zadaných osobných informácií od samotného užívateľa, čo v konečnom dôsledku skvalitňuje používanie webovej stránky tripfactory.sk pre samotných návštevníkov stránky.

Cookie možno použiť aj vtedy, ak chceme pomôcť zrýchliť činnosť našich čitateľov pri následných návštevách našich stránok a skvalitniť užívateľský zážitok pri návšteve webovej lokality tripfactory.sk. Cookie používame aj z toho dôvodu, aby sme mohli robiť anonymné prieskumy, ktoré nám pomáhajú skvalitniť obsah nášho spravodajského portálu tripfactory.sk.  Podľa zadaných informácií však našich čitateľov nevieme osobne identifikovať. Údaje cookie máme bezpečne uložené, získané údaje žiadnym spôsobom nezhodnocujeme. Využívame ich len v takej miere a pre zabezpečenie tých služieb, na ktoré nám naši čitatelia vopred dali dobrovolný súhlas.

Prevádzkovateľ portálu tripfactory.sk (Recefice, o.z.) si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok v každej jej časti, s tým, že o každej zmene bude informovať svojich čitateľov v sekcii Ochrana údajov.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2021.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on